Regulamin sklepu

Lawendowy guzik

     Postanowienia ogólne

    Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:

    Usługodawca – Joanna Barduszko Lawendowy guzik ul. Sosnowa 10, 17-200 Hajnówka prowadząca działalność gospodarczą pod nr Regon 200421563 NIP 5432004214 kontakt email: pracownia@lawendowyguzik.pl tel. +48 570 959 400

    Niniejszy regulamin to  dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, czyli ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawę oraz polityka prywatności;

    Klient – to osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

    Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci pod adresem www.lawendowyguzik.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;

    Towar – artykuły sprzedawane detalicznie marki “Lawendowy guzik” oraz “Love Dynamite Kids” oferowane przez Usługodawcę do sprzedaży na stronach Sklepu internetowego;

    Zamówienie – lista Towarów określonego rodzaju i ilości wybranych przez Klienta.

    Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

    Nazwy oraz loga Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

    Zasady realizacji umowy sprzedaży

    Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.

    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia, po zaakceptowaniu przez niego dostarczonego Towaru w zamówionej ilości i cenie.

    Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:

    zapoznanie się Klienta z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie,

    poprawne złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów do koszyka i wypełnienie formularza z podstawowymi danymi niezbędnymi do zrealizowania wysyłki zamówionego przedmiotu/ przedmiotów,

  *  potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę,

  *  zapłata ceny i dostawa Towaru.

    Składanie zamówień

    Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.

    Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 9-16 w dni robocze.

    Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie, w szczególności potwierdza dostępność zamówionego Towaru w magazynie oraz cenę.

    Ceny towarów podane na stronach internetowych sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 *   Zasady dokonywania płatności

 *   Zapłata ceny za zamówiony Towar następuje:

 *   Przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

 *   W chwili odbioru od kuriera za pobraniem;

 *   Wpłatą gotówkową lub platnością kartą, Blikiem przy odbiorze osobistym Towaru.

    Aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.

    Wraz z dostawą Towaru Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci faktury bez VAT

    Widoczne na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów oraz koszty dostawy są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.

    Zasady realizacji dostawy

    Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

    Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

    Koszty dostawy są wskazane przy składaniu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.

    Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualne dostawa za granicę jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu kosztów takiej dostawy z Usługodawcą.

    Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

    Reklamacje

    Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.

    Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:

    nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;

    nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

    nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

    został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

    Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

    W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient może składać reklamację osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@lawendowyguzik.pl Klient powinien odesłać na koszt Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres: Joanna Barduszko Lawendowy guzik ul. Sosnowa 10, 17-200 Hajnówka.

    Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.

    Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.

    Brak odpowiedzi Usługodawcy, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

    W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca.

    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem (zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zostaje wyłączona.

    Prawo odstąpienia od umowy

    Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym.

    Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy oraz poniżej w regulaminie.

    W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient będący konsumentem zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

    W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi zapłaconą cenę sprzedaży.

    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez konsumenta stanowi załącznik do Regulaminu.

    Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do umów zawartych od tego dnia również do klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    Warunki techniczne korzystania z usługi

    W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Google Chrome itp.) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego.

    Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

    Polityka Prywatności określa zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę będącego administratorem danych osobowych.

    Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego – jest Joanna Barduszko Lawendowy guzik, ul. Sosnowa 10 , 17-200 Hajnówka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr REGON: 200421563, NIP: 5432004214 telefon: +48 570 959 400 , e-mail: pracownia@lawendowyguzik.pl

    Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

a)    za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: pracownia@lawendowyguzik.pl

b)    telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 570 959 400

c)   listownie i osobiście pod adresem Administratora danych:  Joanna Barduszko Lawendowy guzik, ul. Sosnowa 10 , 17-200 Hajnówka

    Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w następujących celach:

a)   zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności składania i realizacji zamówień, wypełnienia zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych, przygotowania i przedstawienia ofert i informacji handlowej. W tym celu Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), dane firmy, NIP;

    Dokonując rejestracji w Sklepie internetowym Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a)   Zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane;

b)   Niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego;

c)   Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

d)   Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

    Dane osobowe zbierane w Sklepie internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

    W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

    Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego dane osobowe zbierane są również automatycznie, przez pliki Cookies. Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów strona www.lawendowyguzik.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu.) Cookies sesyjne dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu internetowego. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych. Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

    Każdy Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Odbiorcami danych osobowych Klientów są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizację usług w Sklepie internetowym, podmioty realizujące usługi pocztowe i usługi prawno-finansowe. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych.

    Usługodawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

    Postanowienia końcowe

    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

    Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie internetowej www.lawendowyguzik.pl

 Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od dnia ich umieszczenia na wskazanej powyżej stronie internetowej.

    Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z niemożnością realizacji zamówienia.

    Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)

    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy Joanna Barduszko Lawendowy guzik, ul. Sosnowa 10 , 17-200 Hajnówka

    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

    Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać wraz ze zwracanym towarem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Joanna Barduszko Lawendowy guzik, ul. Sosnowa 10 , 17-200 Hajnówka

pracownia@lawendowyguzik.pl tel. +48 570 959 400

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ___________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _______________________________

Adres zamieszkania konsumenta(-ów) _______________________________________

Podpis konsumenta(-ów) ______________________________________

Data _________________

(*) Niepotrzebne skreślić.